Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • papildoma nauju nariu, kandidatu į Gimnazijos tarybą, jeigu dėl svarbių priežasčių Gimnazijos tarybos narys negali toliau eiti savo pareigų (išvyko, mokinys baigė Gimnaziją ir pan.), pagal gautą (rinkimuose į Gimnazijos tarybą) balsų skaičių, išlaikant santykį 1:1:1;
 •  renka Gimnazijos tarybos pirmininką pirmajame naujai išrinktos Gimnazijos tarybos posėdyje slaptu balsavimu, kuriam iki Gimnazijos tarybos pirmininko išrinkimo pirmininkauja Gimnazijos direktorius. Pirmininku negali būti renkamas Gimnazijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojai ir sekretorius renkami atviru balsavimu.
 • posėdžius šaukia Gimnazijos tarybos pirmininko iniciatyva arba prašant: 1/3 Gimnazijos tarybos narių, Gimnazijos tėvų komitetui, mokytojų tarybai, mokinių prezidentūrai, direkcinei tarybai arba Gimnazijos direktoriui. Posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį;
 • teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos ugdymo planą ir kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 •  teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;
 • sprendžia kitų savivaldos institucijų (mokinių prezidentūros, mokytojų tarybos, Gimnazijos tėvų komiteto), direkcinės tarybos, metodinės tarybos ir Gimnazijos direktoriaus perduotus klausimus;
 •  savo veikloje vadovaujasi Gimnazijos tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos direktorius.
 •  Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Gimnazijos tarybos narių. Sprendimai priimami dalyvių balsų dauguma. Sprendimas priimamas visų tarybos narių balsų dauguma, jei to pageidauja pusė posėdžio dalyvių ar Gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams ir yra privalomi visiems Gimnazijos bendruomenės nariams, kai juos patvirtina Gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybos nutarimai, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems norminiams dokumentams, Gimnazijos direktoriaus teikimu svarstomi pakartotinai.
 •  Gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui. Kiti Gimnazijos bendruomenės nariai gali būti kviečiami, atsižvelgiant į sprendžiamas problemas (sprendimą dėl kvietimo priima Gimnazijos tarybos pirmininkas arba Gimnazijos taryba).
 •  Gimnazijos tarybos nariai atsiskaito juos į Gimnazijos tarybą išrinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams: mokytojai – mokytojų taryboje, mokiniai – mokinių prezidentūroje, tėvai – Gimnazijos tėvų komitete.
 • RENGINIŲ KALENDORIUS

  Rugsėjis 2019
  Pr A T K P Š S
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Dabar lankosi

  Dabar svetainėje 167 svečiai (-ių) ir narių nėra

  Skaitliukas

  Lankytojai
  1235
  Straipsniai
  1144
  Nuorodos
  3
  Straipsnių peržiūrėjimai
  11302290
  http://1rxpills.com/