Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 20 d.

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 20 d.

 

Darbo sutartis – neterminuota.

 

Darbo krūvis – 1 etatas.

 

Darbo užmokestis – 1700-1900 Eur (neatskaičius mokesčių, priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo).

 

1. Lietuvių kalbos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.1.  turėti reikiamą pareigybės išsilavinimą – studijų sritis ir kryptis, kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį ir pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

 

1.2.  turėti kvalifikacinę kategoriją pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

 

1.3.  turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir atitikti kitus reikalavimus pagal Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

 

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

 

1.5.  gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reikalaujant laikytis gimnazijos mokinio elgesio taisyklių, reaguoti į smurtą ir patyčias.

 

 1. Lietuvių kalbos mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi:

 

2.1.  užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, kokybišką ugdymą;

 

2.2.  stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

 

2.3.  nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;

 

2.4.  gimnazijos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį;

 

2.5.  drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo tikslų;

 

2.6.  gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;

 

2.7.  planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

 

2.8.  pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti;

 

2.9.  tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;

 

2.10.   rengti pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, nesant švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų;

 

2.11.   mokyti mokinį namuose, jeigu jam paskirtas toks mokymasis;

 

2.12.   pritaikyti Bendrųjų programų dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Pateikiami dokumentai:

 

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).

 

Dokumentai pateikiami:

 

Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Gedimino g. 65, Kaišiadorys, raštinėje arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2023 m. rugsėjo 18 d. 17 val.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atranka:

 

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, apie pokalbio laiką informuojami el. paštu ir/arba telefonu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
 • Telefonas pasiteiravimui 8 (65) 22 7638.

 

_________________________

 

 

 

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija skelbia atranką STEAM koordinatoriaus pareigoms užimti nuo 2023 m. liepos 1 d.

Darbo sutartis – terminuota (2023 m. liepos 1 d. - 2025 m. birželio 30 d.).

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Darbo užmokestis – 2046 Eur

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Darbuotojas, einantis Koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagoginę psichologinę kvalifikaciją;

1.2.   turėti ne trumpesnį kaip 5 metų darbo stažą švietimo įstaigoje arba turėti ne mažesnę kaip 5 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

1.3.   turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos finansinės paramos skyrimą̨ ir valdymą̨.

2. Darbuotojas privalo:

2.1.   gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis (žodžiu ir raštu);

2.2.   gebėti savarankiškai planuoti darbą; 

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu;

2.4.   gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, jomis remiantis teikti pasiūlymus veiklai tobulinti;

2.5.   išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo taisykles ir jomis vadovaujantis gebėti rengti, tvarkyti su Koordinatoriaus funkcijomis susijusius dokumentus, jų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;

2.6.   išmanyti švietimo įstaigos darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos bei apsaugos reikalavimus, organizacinės technikos ir kitų mokymo priemonių panaudojimo galimybes;

2.7.   būti susipažinęs su vadybos teorijomis ir turėti vadybos žinių;

2.8.   išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;

2.9.   suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo bei veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;

2.10.        būti pareigingas, tolerantiškas, mandagus, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;

2.11.        gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo bendruomenės narių santykius.

3.   Privalumai:

3.1.            būti baigusiam švietimo vadybos studijas;

3.2.            turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį;

3.3.            turėti vadovavimo ugdymo pokyčio projektams patirtį.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Trumpa STEAM srities analizė remiantis Kaišiadorių r. Tūkstantmečio mokyklų projekto Pažangos plano analizė (iki 2 puslapių apimties ).
 • Buvusių darboviečių rekomendacijos (privalumas).

Dokumentai pateikiami:

Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Gedimino g. 65, Kaišiadorys, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki 2023 m. birželio 28 d. 17 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. birželio 30 d. apie pokalbio laiką informuojant el. paštu ir/arba telefonu.

Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Telefonas pasiteiravimui 8 (65) 22 7638.

_________________________

 

 

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija skelbia atranką Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau-TŪM) projekto vadovo pareigoms užimti nuo 2023 m. liepos 1 d.

Darbo sutartis – terminuota (2023 m. liepos 1 d. - 2025 m. birželio 30 d.).

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Darbo užmokestis – 2000-2400 Eur

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Darbuotojas, einantis Projekto vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.       turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagoginę psichologinę kvalifikaciją;

1.2.       turėti ne trumpesnį kaip 5 metų darbo stažą švietimo įstaigoje arba turėti ne mažesnę kaip 5 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

1.3.       turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos finansinės paramos skyrimą̨ ir valdymą̨.

2. Darbuotojas privalo:

2.1.       gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis (žodžiu ir raštu);

2.2.       gebėti savarankiškai planuoti darbą; 

2.3.       mokėti dirbti kompiuteriu;

2.4.       gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, jomis remiantis teikti pasiūlymus veiklai tobulinti;

2.5.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo taisykles ir jomis vadovaujantis gebėti rengti, tvarkyti su Projekto vadovo funkcijomis susijusius dokumentus, jų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;

2.6.       išmanyti švietimo įstaigos darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos bei apsaugos reikalavimus, organizacinės technikos ir kitų mokymo priemonių panaudojimo galimybes;

2.7.       būti susipažinęs su vadybos teorijomis ir turėti vadybos žinių;

2.8.       išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;

2.9.       suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo bei veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;

2.10.   būti pareigingas, tolerantiškas, mandagus, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;

2.11.   gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo bendruomenės narių santykius.

3. Privalumai:

3.1.       būti baigusiam švietimo vadybos studijas;

3.2.       turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį;

3.3.       turėti vadovavimo ugdymo pokyčio projektams patirtį.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Trumpa Kaišiadorių r. Tūkstantmečio mokyklų projekto Pažangos plano analizė akcentuojant projekto rezultatus ir poveikio priemones, įvardijant esmines projekto rizikas. (iki 2 puslapių apimties ).

Dokumentai pateikiami:

Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Gedimino g. 65, Kaišiadorys, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2023 m. birželio 28 d. 17 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. birželio 30 d. apie pokalbio laiką informuojant el. paštu ir/arba telefonu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
 • Telefonas pasiteiravimui 8 (65) 22 7638.

_________________________

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Rugpjūtis 2023
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 195 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1255
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5055557
http://1rxpills.com/