Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Mokykla 1996 - 1999 m.m.

1996-1997 mokslo metais sudarytos normalios sąlygos moksleiviams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Formuojami realinės ir humanitarinės krypties profiliai. Jau 15 metų tęsiamas sustiprintas matematikos mokymas. Parengtos sustiprinto mokymo anglų kalbos, informatikos, lietuvių kalbos programos.

Mokykloje yra 7 (1-5 klasėse) katalikiškos pakraipos klasės.

Įrengta šiuolaikinė mokyklos biblioteka (ALF remiamas projektas). Maksimaliai panaudota materialinė bazė, atkurta kabinetinė sistema.

1996-1997 m.m. buvo įteisintas lietuvių kalbos mokymas S lygiu, tačiau faktiškai „L“ klasės buvo mokomos aukštesniu lygiu. Šiais metais ši spraga ištaisyta – parengta individualioji sustiprinto mokymo programa.

Pereita prie kabinetinės sistemos, pagal finansines galimybes stiprinama kabinetų materialinė bazė. Įrengta sporto salė pradinių klasių korpuse. Palaikomi ryšiai su dvasininkais.

Rengiamasi tapti LIMK (Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo) nariais. 11H klasės mokinys Donatas Malinauskas ir direktorius yra šio klubo tarybos nariai.

Parengti mokyklos nuostatai ir darbo tvarkos taisyklės. Plečiasi mokinių komiteto veikla. Išrinkta (3 metų laikotarpiui) mokyklos taryba. Rengiamos pareigybinės instrukcijos, garantuojančios mokyklos geresnį funkcionalumą (įvairių mokyklos darbuotojų grupių sąveiką, tikslesnį pareigų reglamentavimą).

Mokykloje 1996-1997 m.m. pradėtas leisti laikraštis „Rašaluoti pirštai“. Išėjo trys numeriai. Laikraštį žadama leisti toliau.

Kiekvienais metais organizuojamos Tėvų dienos mokykloje, kurių metu tėvai turi galimybes susitikti su dalykų mokytojais, administracija, rodoma video medžiaga iš mokyklos renginių.

      1997 m. atnaujinta mokyklos biblioteka. Bibliotekos fonduose sukaupta 29417 knygų.

      1999 m. vasario 26 d. Kaišiadorių 1- oji vidurinė mokykla paminėjo 75 – metį.

 

 

 

Mokykla 1995 - 1996 m.m.

1995-1996 mokslo metų pradžioje mokėsi 1080 mokinių, pabaigoje 1076. Dirbo 83 pedagogai, iš jų 8 mokytojai metodininkai, 22 vyr. mokytojai.

Šiais metais atestavosi 15 mokytojų. Mokykloje metus baigė 70 pirmūnų. Iš viso mokykloje yra 118 pirmūnų, tai sudaro 11% visų mokinių. Palikti kurso kartoti pradinėse klasėse 1 mokinys, du dešimtos klasės mokiniai pašalinti iš mokyklos, kaip jos nelankantys. Iš viso praleista 49732 pamokų, nepateisinamų 4531 tai yra vienam mokiniui tenka 46 pamokos.

Ketvirtas klases baigė 75 mokiniai.

Devynias klases baigė 120 devintokų: 5 mokiniams neleista laikyti egzaminų, 6 dėl sveikatos atleisti, 5 nelaikė lietuvių kalbos egzamino, 5 - matematikos egzamino.

Dvyliktą klasę baigė 56 abiturientai. Jie rinkosi egzaminus: 10A ir 9B lygiu anglų kalbą – 37 abiturientai, istoriją – 25, biologiją – 44, chemiją – 5, geografiją – 30, informatiką – 4, matematiką 32A ir 20 B lygiu. Nesirinkta lietuvių kalba žodžiu ir fizikos egzaminai.

8 mokiniai dalyvavo Matulionio vardo matematikos konkurse, 1 iš jų tapo laureatu – M.Balnys (mokytoja J.Bagdonienė). Šios mokytojos paruoštas mokinys skaitė referatą. M.Balnys ir R.Gelombickaitė dalyvavo respublikinėje matematikų olimpiadoje. M.Balnys tapo prizininku. Respublikinėje geografų olimpiadoje dalyvavo X klasės mokinė Lina Lukoševičiūtė (mokytoja A.Tamulevičienė). Fizikų čempionate dalyvavo X klasės mokinys D.Malinauskas. Dešimtokas Mantas Marčiukaitis tapo dainų dainelės rajoninio turo laureatu ir respublikinės dailės olimpiados skirtos „Smilgevičiaus 250 metinių“ laureatu (mokytoja N.Kriugždaitė). XII klasės mokinys M.Bazys dalyvavo jaunųjų biologų respublikinėje olimpiadoje. XI klasės mokinės J.Sakalauskaitė ir D.Tumpytė dalyvavo konkurse „Europa mokykloje“ ir už savo rašinius gavo paskatinamuosius prizus (mokytoja L.Vinevičienė). Jos paruošta kompozicija dailiojo skaitymo konkurse užėmė pirmąją vietą.

Mūsų sportininkai laimėjo rajoninės moksleivių olimpiados, kroso, lendvosios atletikos, šachmatų rungtynėse. II vietas užėmė plaukime, futbole, krepšinyje. Dauguma pradinukų dainuoja chore, kuriam vadovauja mokytojas S.Barzinskas.

Pirmus metus mokykloje mokomasi taikomosios ekonomikos. Mokykloje įkurta UAB „Gintas ir CO“. Kiti pasirenkami dalykai „Liaudies tradicijos mene“, „Etninė kultūra“, „Informatika“, „Psichologija“.

Mokykloje įsikūrė ansamblis „Vakaras“, pagyvinęs visus renginius.

Tradicinei renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Kalėdinės eglutės šventė, abiturientų laidų susitikimas, Valentino dienos šventimas, vasario 16-osios minėjimas, užgavėnės, šimtadienis, kovo 11-osios minėjimas, šauniausio moksleivio konkursas, paskutinis skambutis. Kiti renginiai: penktų klasių popietė, kalėdinių puokščių paroda, 1-6 klasių moksleivių darbų paroda „Svajonių miestas“, kurią organizavo mokytoja J.Kuliešienė, 1-4 klasių mokiniams „Šviesoforo varžybos“, geografų popietę 5-6 klasių mokiniams vedė mokytojos I.Alionienė ir A.Tamulevičienė, 8-okams popietę suorganizavo mokytoja R.Greičiutė, 6-okams tautinę etnografinę popietę organizavo mokytojos R.Gataveckaitė ir G.Gumbienė.

1996 m. rugsėjo 1 d. keitėsi mokyklos administracija. Mokyklos direktoriumi pradeda dirbti Stanislavas Bernikas, pavaduotojos: Eudenija Eičinaitė, Aldona Bradulskienė, Eugenija Švelnikienė.

 

 

Mokykla švenčia 70 - metį (1994 m.)

1994-aisiais, jubiliejiniais mūsų mokyklai metais, mes, šiuo metu dirbantys mokytojai, su širdgėla ir nerimu mėginome sulipdyti savo mokyklos septyniasdešimties metų kelią.

Labai simboliškai pedagogų-veteranų vakaronėje vasario 24-ąją ir suskambėjo mokytojos A.Žukauskienės žodžiai: “Mažam kambarėly, ugnelę kuriu..”. Ir ta ugnele tarsi užsiliepsnojo tarp tą dieną čia susirinkusių mokytojų iš tolimos mokyklos praeities. Taip ir girdėjosi aplink: “O ar prisimeni ?”, “Ar girdėjai ?”, “Ar matei ?”, “Gal žinai ?”...

Mažai kas atpažino tiesiog vaikyste spinduliuojančias pradinių klasių mokytojas, nes jų dainų skambumui tąkart niekas ir neprilygo. Kiekviename susitikusiųjų ratelyje vyravo tie prisiminimai- takeliai į praeitį. Linksmybei ir veržlumui nebuvo ribų.

Kaišiadorių vidurinė mokykla šventė savo gyvavimo penkiasdešimtmetį ir septynių dešimčių metų jubiliejus. Kiek klegesio, šurmulio, malonaus susitikimų jaudulio buvo tomis dienomis. Kokia didinga šventė subūrusi klasės draugus, moksleivius, mokytojus, svečius.

Į antrąjį jubiliejų 1994 m. gegužės 7 d. atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, Kaišiadoryse įsigijęs brandos atestatą. Kaip skyrėsi pastaroji jubiliejinė šventė nuo pirmosios. Ji prasidėjo šventomis mišiomis Kaišiadorių katedroje.

Į jubiliejus susirenka eiliniai ir daug pasiekę gyvenimą žmonės. Kuo daugiau metų praėjo nuo paskutinio skambučio, tuo skaitlingiau renkasi klasės draugai, nes labai norisi pamatyti tuos, su kuriais prabėgo moksleiviškos dienos. Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas pasodino mokyklos kieme ąžuoliuką, kuris vešliai šlama savo lapais.

Taip norėjosi visus prakalbinti, išklausyti. Šia proga buvę ir esami mokyklos mokiniai ir mokytojai parašė atsiminimus.

Mūsų mokykloje dirba 21 buvęs Kaišiadorių pirmosios vidurinės mokyklos mokinys. Jie pirmiausia buvo pakviesti fotografuotis. Be šių tikrųjų kaišiadoriečių kas rytą mokyklos duris praveria dar apie 50 mokytojų.

Maloniai pakviečiami buvę šios mokyklos mokytojai, kurie triūsė čia, o paskui likimas nuvedė kitur.

Ir garbingiausioje mūsų gyvosios nuotraukos vietoje mokytojai, kurie dabar nebedirbdami mokykloje, išėję į užtarnautą poilsį, vis tiek mintyse yra čia, mokykloje, su mumis.

Jų dėka gyva Kaišiadorių 1-oji vidurinė mokykla.

 

Mokyklos įkūrimo 70 – mečio proga sukurtas eilėraštis „Mokykla – tėviškės balsas“. Muzika Z.Venckaus, žodžiai I.Šimkūnaitės.

Mokykla – čia kas rytas suskamba varpelis

Kiek nusineša jis tyro džiaugsmo ir juoko skambaus

Išsiskleidus žiedams, Tu jauniems vėl nurodysi kelią

Liks nebylūs suolai ir parimę prie knygų veidai.

 

Priedainis:

O į klasę šiandien skubam vėl kaip prieš daugelį metų

Lentoje vėl atgis skaičiai, liesis ilgi sakiniai,

Slinks lazdelė gaubliu, mintyse lėks prabėgusios dienos.

Pasipuošęs šerkšnu vėl šypsosies jaunystei sykiu.

 

Mokykla, kaip išaugai ir išgražėjai

Po tiek metų skraiste atpažinti tave jau sunku.

Tiek svajonių kasmet, Tu išlydi kiekvieną prieš vėją...

Ačiū taria šimtai, kurie ėjo Tavuoju keliu...

 

Mokykla, kuo šiandiena Tave padabinti

Jubiliejų šventi, gal todėl taip didingai graži.

Daugel metų kasdien, skamba mums čia sidabro varpelis

O skambėjime tam, o skambėjime tam savo Tėviškės balsą girdi...

 

 

Mokykla 1991 - 1994 m.

Tai tautinės mokyklos kūrimosi laikotarpis. Valstybingumo atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atliepiančias, Lietuvos socialinės, kultūrinės, ekonominės bei politinės raidos perspektyvas.

Mokyklos darbo uždaviniai 1990-1991 mokslo metams:

 1. Demokratizuoti mokomąjį – auklėjamąjį procesą, tobulinant šeimos ir mokyklos ryšius, mokytojų ir moksleivių tarpusavio santykius.
 2. Stiprinti mokyklos materialinę bazę sėkmingam mokyklos veiklos organizavimui.
 3. Teikti pagalbą laisvanoriškumo principu besikuriantiems mokinių judėjimams.

Per mokslo metus posėdžiuose buvo svarstoma mokinių mokymosi rezultatai. Pasak direktoriaus pavaduotojo R.Kriugždos rezultatai prastėja: mažėja gerai besimokančių, daugėja nepatenkinamai besimokančių skaičius.

1991 m. rugpjūčio 30 d. direktorius R.Kubiakas apžvelgė šio laikotarpio mokyklos situaciją, pabrėždamas, kad būtina keisti darbo stilių, nes iškilo nauji uždaviniai. Pereinamasis laikotarpis – iki 2000 metų. Mokytojų laukia didžiulis jų išbandymas – tai kvalifikacija, kuri bus keliama naujoviškai, bus daugiau praktinių įgūdžių.

1991-1992  mokslo metais mokyklos uždaviniai - sudaryti sąlygas aktyviems, humaniškiems pedagogams, mokinių ir jų tėvų santykiams formuotis – ugdyti aktyvią, kūrybiškai ir kritiškai mąstančią asmenybę, sudarant sąlygas individualybėms plėtoti.

Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo svarstoma:

 • Humaniškumo ugdymas humanitarinių dalykų pamokose
 • Loginio kritinio ir alternatyvaus mastymo ugdymas visuomeninių ir gamtos mokslų pamokose;
 • Dėl 5 klasės mokinių adaptacijos dalykinėje mokymo sistemoje;
 • Popamokinės veiklos tikslingumas atsižvelgiant į mokyklos ir mokinių poreikius bei interesus
 • Pedagogų, moksleivių ir jų tėvų bendravimo turinys, problemos ir jų sprendimo keliai;
 • Gimtosios kalbos ir matematikos mokėjimų ir įgūdžių ugdymas 2-4 klasėse.

     1992-1993 mokslo metais pagrindinis tikslas - suinteresuoti mokinius mokytis, ugdyti aktyviai savarankišką, kūrybiškai mąstančią asmenybę, siekti glaudžių ryšių tarp mokytojų, mokinių ir tėvų. Pagrindiniai uždaviniai:

 • Mokytojo darbo kokybės gerinimas;
 • Klasės vadovo atsakomybės stiprinimas;
 • Mokyklos ir šeimos santykių tobulinimas.

Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo aptarta: klasės vadovo darbas ir ryšiai su tėvais, mokytojo darbas pamokoje ugdant mokinių tvirtas ir gilias žinias, lietuvių kalbos ir literatūros žinių kokybės rezultatų įvertinimas, mąstymo ugdymas tiksliųjų mokslų pamokose.

Netikėtas 1993 m. rugsėjis mokyklai. Jau baigiančios septyniasdešimtuosius gyvavimo metus, pasikeitė mokyklos vadovai. Direktoriumi tapo šios mokyklos mokytojas metodininkas Vytautas Kavaliauskas, pavaduotoja ugdymo reikalams – Loreta Motiekaitienė.

1993-1994 mokslo metais atsirado naujovė – A ir B lygių mokymas, mokyklos savivaldos institucijų kūrimas. Mokykla gyvena savitą, įdomų ir veržlų gyvenimą. Gaivus laisvės vėjas įsiveržė ir į mūsų sielas. Pasijutome laisvesni, savarankiškesni, ūgtelėję. Mokytojų darbas ypatingai nepasikeitė. Bet reikalavimai šiek tiek didesni, galbūt atgaivinama tai, kas buvo primiršta – tai tautos kultūra, tradicijos, dora. Dabar mokykloje yra dėstoma tikyba, dvi pirmosios klasės yra katalikiškos. Pagrindiniai mokyklos principai yra humanizavimas ir demokratizavimas. Kuriami nauji santykiai tarp mokytojų ir mokinių, domimės vakarietiškomis bendravimo formomis, bandome jas taikyti praktikoje. Su 10-12 klasių mokiniais įkūrėme mokinių tarybą, kartu sprendžiame iškilusius klausimus, organizuojame ir aptariame įvairius renginius. Mokinių taryba pradėjo leisti mokyklos laikraštį.

Didžiuojamės mokyklos turistų klubo veikla. Mokytojų entuziastų – B.Girėno, V.Kiuršino, R.Kubiako vadovaujami mokiniai ir mokytojai perėjo Karakumų dykumą, klajojo po taigą, maudės Baikalo ežere, kopė į Tian-Šanio ir Karpatų kalnus, pabuvojo Kryme.

Mokykloje vyksta įvairūs teminiai vakarai, mokinių dailės parodos. Piešti juos moko šios mokyklos auklėtinės Nijolė Kriugždaitė ir Kristina Dzeventlauskienė.

Mokykla turi savo tradicines moksleiviškas šventes: šimtadienis, abiturientų sąskrydis, paskutinio skambučio šventė, naujametinis karnavalas. Jaun keletą metų vyksta smagi užgavėnių šventė.

Tačiau yra ir problemų. Dar labai blogai vyksta mokinių ir mokytojų budėjimas. Labai blankiai praėjo tautinės šventės (sausio 13-oji, vasario 16-oji). Reikėtų bendrų renginių, konkrečių darbų šioms šventėms organizuoti.

Per šį laiką iš mokyklos išėjo 55 abiturientų laidos. Šiuo metu mokykloje mokosi 1048 moksleiviai, dirba 72 pedagogai ir 26 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokykloje dirba 7 mokytojai metodininkai: I.Pilkienė, J.Bagdonienė, D.Ablingienė, V.Ladienė, I.Alionienė, B.Girėnas ir 7 vyr. mokytojai: G.Marcinkevičienė, A.Adomkevičienė, B.Žitinevičienė, A.Girėnienė, L.Vinevičienė, A.Miliauskaitė, O.Streikauskienė.

Jau penkti metai, kai sugrįžome prie mokymosi klasėse. Išliko tik pagrindiniai kabinetai: fizikos, chemijos, informatikos, geografijos, biologijos, muzikos. Šiuo metu brandinama mintis atgaivinti ir kitų dalykų mokymąsi kabinetuose, nes mūsų mokyklos kryptis – akademinė ir pirmenybė teikiama geram dalykiniam pasiruošimui.

Mūsų mokyklos mokiniai visada užima pirmąsias vietas rajoninėse matematikos, fizikos, chemijos olimpiadose. Po vieną šių atstovų dalyvauja respublikinėse olimpiadose.

Netrūksta ir problemų. Yra mokinių, kurie nenori lankyti mokyklos, išeina iš namų ir nežinia, kur klajoja. Turime ir našlaičių. Gerai, kad yra mielaširdingų žmonių, kurie jiems padeda. Maltos ordinas skyrė pinigų dvidešimties našlaičių maitinimui, sušelpia labdara – avalyne, drabužiais. Mums padeda akcinės bendrovės „Baltija“, „Statyba“, „Caritas“, bažnyčia.

1994 m. mokykla dalyvavo konkurse „Mokytojo iniciatyva“ ir laimėjo atviros Lietuvos fondo premiją.

Mokyklos materialinės sąlygos yra patenkinamos. Dauguma klasių įkurtos bendrabutyje ir tam nepritaikytos. Mokykla perpildyta. Trūksta sporto salės pradinių klasių mokiniams.

 

 

Mokykla 1985 - 1990 m.

1984 - 1990 m. vykdant švietimo ministerijos nutarimus 1986 - 1987 m.m. pereita prie 12 metų mokymo. Pradinis mokslas pradedamas nuo 6 metų. 1988 m. pabaigoje paskelbta Tautinės mokyklos koncepcija. Šioje koncepcijoje švietimas suprantamas kaip istoriškai susiformavęs tikslingų veiklos būdų bei organizacinių struktūrų visuma, kurios paskirtis įgyvendinti asmens ir visuomenės ugdymo tikslus. Valstybingumo atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atliepiančias Lietuvos socialinės, kultūrinės, ekonominės bei politinės raidos perspektyvas. Reformuoto Lietuvos švietimo paskirtis - ne pateisinant įteisinti susiformavusias socialines bei ideologines struktūras, bet duoti pagrindą dinamiškai atsinaujinančiai visuomenei, atvirai ir kritiškai visuomenės sąmonei. Reformuoto ugdymo pagrindinis tikslas - savaranki ir kūrybinga, maksimaliai jau mokykloje savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė. Reformuota mokykla turėtų padėti asmeniui atsiskleisti socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti ugdytinio kultūrinę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne vien gimtosios kultūros vartotojas, bet ir jos kūrėjas, atsakingas už jos raidą ir identiteto išsaugojimą. Mokykla iškėlė reikalavimą glaudžiau bendradarbiauti su šeima ir visuomene. Reformuotos mokyklos ugdomas asmuo turės būti subrendęs ir įsipareigojęs naujam krašto istorinės raidos laikotarpiui, sąmoningas, savarankiškai apsisprendžiantis, socialiai veiklus, savo pasaulėžiūrą grindžiantis tautos ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis, gebantis kompetentingai ir atsakingai dalyvauti demokratinės visuomenės bei valstybės kūrime ir plėtotėje. Mokykla paskelbta mokymo centru. Mokymo programos keičiasi. Į mokyklą grįžta dorinis ugdymas - etikos ir tikybos pamokos. Mokykla perėjo prie 5 darbo dienų per savaitę. Sumažėjo mokinių klasėse - iki 24. Kiekviena klasė turėjo savo kabinetą, o mokinys - savo darbo vietą.

Nuo 1996 m. mokykloje vėl kabinetinė sistema.

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 69 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1378
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5854386
http://1rxpills.com/