Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Administracinė informacija

Svarbiausi gimnazijos dokumentai

KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS NUOSTATAI, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. rugsėjo 30 d.  Nr. V17E-223 įsakymu

KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪRA, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriauS 2021 m. spalio 26 d. Nr. V-186 įsakymu.

SUTARTYS
Bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu (KTU)

 

MOKYTOJAMS SKIRTI DOKUMENTAI 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023-2025 metų atestacijos programa

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Raštas dėl korepetitorių veiklos

Prašymo forma (šablonas) išlaidoms apmokėti

  

OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

Renginių, organizuojamų Kaišiadorių rajono vaikams ir mokiniams, grafikas 2022-2023 m.m.

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 1. Kaišiadorių Aggirdo Brazausko gimnazijos 2024-2026 metų strateginis veiklos planas patvirtintas 2024 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-53.
 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2024 m. veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2024 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-48
 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-211.
 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2023 m.veiklos plano papildymas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d.įsakymu Nr. V-148.
 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2023 m. veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-99
 6. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 66
 7. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo laikotarpių nustatymas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio l0 d. įsakymu Nr. V-2;
 8. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų  ugymo planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-134;
 9. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2022 metų veikos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-67;
 10. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. KAIZEN komandos A.3 planas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo  2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DS-SV-87;
 11. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021-2023 m. strateginis veiklos planaspatvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-30;
 12. Rekomendacijos ugdymo turinio planavimui, patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-151;

    MOKYMO SUTARTYS

 1. Mokymo sutartis I–II klasėms
 2. Mokymo sutartis IIIIV klasėms

UGDYMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos klasių komplektavimo 2022 m. aprašas, patvirtintas 2022 m. gegužės 27 d. Nr. V-116.
 2. Dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020m. balandžio  30  d. įsakymu Nr. V-47.
 3. Dalykų, dalykų kursų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo irkeitimo, mobilių grupių, mobilių grupių (klasių) sudarymo ir mokytojų pasirinkimo III–IV gimnazijos klasėse tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio  30  d. įsakymu Nr. V-47.

SAVIVALDOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS DOKUMENTAI

 1. Gimnazijos tarybos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-108
 2. Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-83
 3. Gimnazijos mokinių prezidentūros nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-129
 4. Gimnazijos metodinės tarybos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-128

TVARKŲ APRAŠAI IR TAISYKLĖS

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2024 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-15.
 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių pažintinės kultūrinės veiklos laiko apskaitos tvarka, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-254.
 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos pamokų / veiklų lankomumo, gimnazijos nelankančių mokinių apskaitos, mokinių elgesio taisyklių lankymosi kontrolės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-255.
 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių elgesio taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-256.
 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-137.
 6. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-220 „Dėl konsultacijų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-85.
 7. Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų patekimo į gimnazijos patalpas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.V-61.
 8. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos konsultacijų tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-220.
 9. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. birželio  16 d. įsakymu Nr. V-71.
 10. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašaspatvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-123. 
 11. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-139.
 12. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių elgesio taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-125.
 13. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo ir kitų mokinio elgesio taisyklių laikymosi kontrolės vykdymo tvarkos aprašas,  patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-146.
 14. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-139. 
  1 priedas (parnešimas apie smurtą ir/ar patyčias), 
  2 priedas (smurto ir/ar patyčių atvejų registracijos žurnalas),
  3 priedas (1) (pagalbos ir kitų priemonių planas), 
  3 priedas (2) (pagalbos ir kitų priemonių planas). 

 15. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų ir mokinių budėjimo tvarka, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-133
 16. 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo planaspatvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-124.
 17. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas,  patvitintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.1, pakeistas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-172.
 18. Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas,patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V–90
 19. Projektinio darbo rengimo, pristatymo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V -136
 20. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių A. Brazausko vidurinės mokyklos direktoriaus 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-131
 21. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių asmens bylų ir laikinųjų dokumentų vedimo ir saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-221
 22. Gimnazistų apdovanojimų tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V–57
 23. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-231
 24. Darbuotojų vertinimo aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-176; Savianalizės anketa mokytojams (3 priedas)
 25. Gimnazistų apdovanojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V57, aktuali redakcija  Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos  direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-5.
 26. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-22.
  Priedas Nr.1 (renginių tvarkaraštis)
  Predas Nr.2 (renginio planas-paraiška)
  Priedas Nr.3 (vaikų turizmo renginio programa)
  Priedas Nr.4 (registracija į pamokų metu vykdomą renginį)
 27. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės,  patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 8 d.  Nr. V-197.
 28. Gimnazistų (keleivių) elgesio taisyklės keliaujant mokykliniu autobusiuku, patvirtintos Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-14.
 29. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių asmens bylų formavimo, tvarkymo ir saugojimo aprašas,  patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-121.

 MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR VALGIARAŠČIAI

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ir apskaitos tvarkos patvirtinimas bei atsakingų asmenų už nemokamo maitinimo organizavimą skyrimo pakeitimas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-162.


1.2 M. PRODUKTŲ ASORTIMENTAS 
2.2022 M. VALGIARAŠČIAI: valgiaraštis Nr. 1valgiaraštis Nr. 2.
3.Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir įsakymo pakeitimai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

4. Nemokamo maitinimo organizavimo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje tvarka čia.

 

 PAREIGYBIŲ APRAŠAI

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašaspatvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-136.
 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. Nr. V-174.
 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos fizinių, socialinių, gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-174.
 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos kalbų ir pagalbos skyriaus vedėjo pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-174.
 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojo pareigybės aprašas,  patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. birželio  16 d. įsakymu Nr. V-108.
 6. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos psichologo pareiginiai nuostatai,  patvirtinti Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. kovo  2 d. įsakymu Nr. V-37.

DOKUMENTŲ ŠABLONAI

 1. Prašymo formos į pirmą gimnazijos klasę.
 2. Klasių kuratoriaus (klasės vadovo) veiklos programa

Gimnazija dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro vykdomame projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“. Projekte išbandoma numatomo įvesti ir mokinių laisvai pasirenkamo brandos darbo rengimo ir vertinimo metodika.

Brandos darbų rengimo koordinatoriai - projekto dalyviai mokytojai: Romaldas Kriugžda, Skaidrė Kriugždienė, Jūratė Montrimienė.

Dokumentai brandos darbo rengimui:

     1. Brandos darbo rengimo metodikos pristatymo skaidrės

     2. I etapo leidinys

     3. Brandos darbo modelio teorinė medžiaga (projektas)

     4. Brandos darbo vadovų ir mokinių sąrašas

     5. Mokslo tiriamosios krypties BD rengimo atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

     6. Menų krypties BD  rengimo atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

     7. Technologinės krypties BD rengimo  atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KAIŠIADORIŲ RAJONO ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS

I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ KURATORIAUS (KLASĖS VADOVO)

PAREIGYBĖS APRAŠAS
 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 51 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1369
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5777343
http://1rxpills.com/